Regulamin

PREAMBUŁA

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego LingSpot.tv. W regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu LingSpot.tv.


DEFINICJE

LingSpot.tv - jest serwisem edukacyjnym, umożliwiającym swoim Użytkownikom naukę języków obcych poprzez konwersację przy użyciu kanału audio-wideo, którego właścicielem i administratorem jest firma Let's Invest Sp. z o.o. z siedzibą w 30-710 Kraków, ul. Ślusarska 8/32, numer NIP: 679-311-41-37.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym LingSpot.tv.
Konto - jest to dostępne po zalogowaniu miejsce w serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia, preferencje płatności.
Profil - należy przez to rozumieć miejsce na stronie LingSpot.tv, gdzie znajdują się dane umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. W Serwisie dostępne są trzy rodzaje profili:

 • Użytkownik - Uczeń - profil zawierający zdjęcia, dane osobowe, opisy.
 • Użytkownik - Lektor - profil zawierający zdjęcia, dane osobowe, opisy i informacje dotyczące konwersacji.
 • Użytkownik - Szkoła językowa - profil zawierający zdjęcia, dane osobowe, opisy i informacje dotyczące konwersacji.

Poziom zaawansowania - jest to subiektywna ocena określona przez Użytkownika informująca o poziomie jego zaawansowania w danym języku.
Wiadomość - informacja przesyłana pomiędzy Użytkownikami oraz pomiędzy Użytkownikiem a administratorem serwisu.
Tablica - jest to dostępne po zalogowaniu miejsce, gdzie Użytkownik znajdzie podstawowe informacje potrzebne do zarządzania profilem, m.in. konwersacje, powiadomienia i stan konta.
Konwersacja - jest to połączenie audio-wideo pomiędzy Użytkownikami.
Powiadomienie - komunikat wysyłany Użytkownikowi dotyczący funkcjonowania jego konta, m.in. informacje o wysłanych, otrzymanych zapytaniach i potwierdzeniach.
Ocena - opinia w skali od 1 do 10, wystawiana po zakończonej konwersacji oceniająca zadowolenie z przeprowadzonej rozmowy.
Komentarz - opinia pisemna wystawiana po zakończonej konwersacji oceniająca zadowolenie z przeprowadzonej rozmowy.
Reklamacja - zażalenie złożone do administratora przez Użytkownika w celu weryfikacji przeprowadzonej konwersacji.
Bonus - kwota pieniężna przyznana Użytkownikowi w ramach funkcjonowania systemu poleceń opisanego na stronie lingspot.tv/pl/referrals lub z tytułu wykorzystania kodu rabatowego.


REJESTRACJA I UCZESTNICTWO W SERWISIE

 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: lingspot.tv/pl/register
 2. Rejestracja i korzystanie z Konta jest dobrowolne.
 3. Obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych danych osobowych. W razie wykrycia nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.
 4. Serwis LingSpot.tv pobiera opłatę za przeprowadzoną konwersację zgodnie z tabelą opłat i prowizji dostępną na stronach serwisu.
 5. Serwis LingSpot.tv pobiera opłatę manipulacyjną związaną z kosztami obsługi systemu płatności na etapie doładowywania konta Użytkownika poprzez lingspot.tv/pl/buy_credit oraz w momencie wypłaty środków przez Użytkownika. Opłaty obowiązują zgodnie z tabelą opłat i prowizji dostępną na stronach serwisu.
 6. LingSpot.tv zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego zablokowania konta Użytkownika w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 7. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane ze względu na łamanie regulaminu nie może domagać się zwrotu środków zdeponowanych na koncie.
 8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia kont Użytkowników, którzy nie logowali się do serwisu ponad 365 dni, a środki pozostałe na koncie pomniejszone o prowizję LingSpot.tv przeznaczyć na cele charytatywne.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez administratora LingSpot.tv plików „cookies” do czynności pobierania danych, które wymagają wykorzystania tych plików. „cookies” stanowią informację umieszczaną w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera.
 10. Ewentualne rozliczenie się z podatku leży po stronie Użytkownika.
 11. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w serwisie poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji administratorowi serwisu.


ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. LingSpot.tv nie gwarantuje, jakości oraz ciągłości działania serwisu.
 2. LingSpot.tv zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i zmiany czasowej lub całkowitej funkcjonalności serwisu oraz czasowego lub całkowitego wyłączenia serwisu.
 3. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do wszystkich przesłanych i umieszczonych w ramach własnego konta danych i informacji (teksty, zdjęcia).
 4. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną, pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i informacje zamieszczane w serwisie w ramach własnego konta i zobowiązuje się do ich regularnej aktualizacji.
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z serwisu w ramach własnego konta. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez LingSpot.tv, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie mu komentarza i ocen.
 7. Użytkownik oświadcza, że treść wystawionej opinii i ocena jest zgodna z prawdą.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji lub usunięcia komentarza, jeżeli zachodzi podejrzenie, że jest on niezgodny z prawdą bądź jest efektem działania konkurencji.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, weryfikacji lub usunięcia komentarza, który narusza dobre imię Użytkownika ocenianego w sposób niezgodny z prawem lub ogólnie przyjętą etyką.
 10. LingSpot.tv nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych i informacji zamieszczanych przez Użytkownika w serwisie, w tym także za skutki wykorzystania przez osoby trzecie tych danych i informacji.
 11. Użytkownik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji z tytułu wykorzystania, opublikowania jakichkolwiek zapisów, zamieszczonych w serwisie lub przesłanych przez Użytkownika w celu zamieszczenia ich w serwisie.
 12. Użytkownik zezwala LingSpot.tv na wykorzystywanie zapisów Użytkownika do celów komercyjnych, poprzez dołączanie reklam i dobrowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na wszystkich stronach serwisu.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, regulaminowych i innych wiadomości od administratora. Aby nie otrzymywać dalszych powiadomień Użytkownik może skorzystać z konfiguratora powiadomień w dziale Moje konto.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych, newslettera i wykorzystywania swoich danych dla celów statystycznych. Aby nie otrzymywać dalszych informacji reklamowych, Użytkownik może skorzystać z konfiguratora powiadomień w dziale Moje konto.
 15. Użytkownik posiada możliwość dokonywania zmian i usuwania swoich zapisów (danych, opisów, zdjęć, itd.) za pomocą opcji konta.
 16. Użytkownik nie powinien:
  1. obrażać innych osób,
  2. używać wulgaryzmów i zwrotów mogących nadszarpnąć czyjąś godność,
  3. łamać ogólnie przyjętych zasad etyki,
  4. umieszczać materiałów erotycznych,
  5. umieszczać dane kontaktowe i informacje (poza miejscami do tego przeznaczonymi), które w jakikolwiek sposób mogą wskazywać na bezpośredni sposób komunikacji między Użytkownikami,
  6. korzystać z programów, w tym botów generujących zapytania do serwerów serwisu,
  7. prowadzić kampanii reklamowych na stronach serwisu,
  8. sztucznie podbijać ocen swoich i innych Użytkowników,
  9. nakłaniać innych Użytkowników do łamania regulaminu.

  Nie przestrzeganie powyższych punktów skutkować będzie w trwałej blokadzie konta Użytkownika.


KONWERSACJA ONLINE I PŁATNOŚCI

 1. Właściciel serwisu świadczy tylko usługi pośrednictwa finansowego.
 2. Płatności kartą kredytową i przelewem obsługiwane są poprzez PayPal oraz Dotpay S.A.
 3. Użytkownik, aby dokonać rezerwacji konwersacji powinien uzupełnić stan swojego konta w wybranej przez siebie walucie.
 4. W celu przeprowadzenia konwersacji Użytkownik zobowiązany jest do wysłania zapytania Lektorowi z prośbą o potwierdzenie wybranego terminu.
 5. W momencie wysłania zapytania rezerwującego odpowiednia kwota zostaje zablokowana na koncie Użytkownika wysyłającego zapytanie do czasu zakończenia potwierdzonej przez Lektora konwersacji lub odrzucenia zapytania przez Lektora.
 6. W momencie odrzucenia zapytania przez Lektora zablokowana kwota konwersacji zwrócona zostaje na konto Ucznia.
 7. Istnieje możliwość zrezygnowania z potwierdzonej konwersacji przez Użytkownika nie później niż 6 godzin przed rozpoczęciem konwersacji. Zablokowana kwota konwersacji zostaje wówczas zwrócona na konto Ucznia.
 8. Użytkownik ma prawo zgłosić do administratora reklamację przeprowadzanej konwersacji w trakcie jej trwania lub tuż po jej zakończeniu podczas wystawiania oceny. W trakcie rozpatrywania reklamacji kwota za przeprowadzoną konwersację zostaje zablokowana do czasu podjęcia decyzji przez administratora, ale nie dłużej niż 2 dni robocze. Uczniowi przysługuje możliwość wykorzystania trzech reklamacji w ciągu miesiąca. W przypadku Lektora po otrzymaniu trzeciej reklamacji w danym miesiącu jego konto zostaje zablokowane, aż do wyjaśnienia sprawy.
 9. Użytkownik zezwala administratorowi na nagrywanie konwersacji w celu rozstrzygania ewentualnych reklamacji.
 10. Wartość zgłoszonej reklamacji nie może przekroczyć wartości reklamowanej konwersacji.
 11. Użytkownik oświadcza, że nie będzie domagał się od właściciela serwisu jakiegokolwiek odszkodowania.
 12. Jeżeli konwersacja przebiegła prawidłowo i żaden z Użytkowników nie złożył reklamacji, środki za przeprowadzoną konwersację zasilą stan konta Lektora.
 13. Użytkownik ma prawo do wypłaty środków zgromadzonych na swoim koncie LingSpot.tv w każdym momencie, przy czym minimalna wypłata wynosi 50 PLN.
 14. Właściciel serwisu ma prawo do rozdysponowania środków Użytkownika we własnym zakresie gwarantując jednocześnie ich wypłacalność. Użytkownik ma prawo do wypłaty środków z konta w dowolnym momencie o ile jest to zgodne z regulaminem. Środki wysyłane są przez administratora w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zlecenia wypłaty środków.
 15. Środki pieniężne przyznane w formie Bonusu nie podlegają wypłacie i mogą zostać wykorzystane tylko w celu opłacenia konwersacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis LingSpot.tv zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu korzystania z serwisu w dowolnym terminie.
 2. Zmiana postanowień regulaminu nie wymaga uprzedniego powiadomienia Użytkownika, ani uzyskania jego akceptacji. Chwilą wprowadzenia zmiany regulaminu jest opublikowanie jego nowego brzmienia na stronach serwisu LingSpot.tv. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzanie oraz powiadamianie o zaistniałych zmianach w regulaminie.

Jak to działa?
Jak zarezerwować konwersację?
Jak wygląda konwersacja?
[ test audio/video ]
Jak zostać lektorem?
Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń +48 12 200 20 85